Политика за бисквитките

Политика за бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Защитата на личните данни е от голямо значение за „ Aсто Голд “ ЕООД, като администратор на личните данни, които предоставят като ползватели на нашата интернет страница и електронен магазин. Целта ни е процесът по обработка на вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за вас.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА
„ Aсто Голд “ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, булевард "Христо Ботев” №99, с ЕИК 160070762 и се представлява от управителя Пламен Тодоров Кузмов. Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира клиентите за всички аспекти на обработката на личните им данни от „ Aсто Голд “ ЕООД и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.
В случай, че имате въпроси относно политиката ни за защита на личните данни можете да се свържете с нас на телефон +359 888 787 907 и като изпратите съобщение на sales@astogold.bg или на адреса ни за кореспонденция „ Aсто Голд “ EООД, гр. Пловдив 4000, булевард "Христо Ботев” №99.

 

     II . КАТЕГОРИИ СЪБИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ  ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Като администратор на лични данни „ Aсто Голд “ ЕООД събира и обработва предоставените му данни от ползвателите на уеб сайта и на електронния магазин както следва:
-индивидуализиращи данни за контакт, необходими за идентификация, обработване на поръчката, сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние като имена, имейл, адрес за доставка и телефонен номер;

-информация и история на поръчките и плащанията и свързана с тях банкова информация;

-кредитна информация;

-информация за трети лица - име на ползвател при закупуване на ваучер.

-лични данни, предоставени във връзка с регистриран клиентски профил - номер на профил и история на пазаруването;

-информация за устройството на ползвателя и онлайн идентификатори, като IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството, данни от "бисквитки" (вижте нашата Политика за "бисквитките").

(2) „ Aсто Голд “ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или за сексуалната ориентация.

 

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ Aсто Голд “ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с използването на уеб сайта и електронния магазин на адрес astogold.bg, въз основа на едно или повече от следните основания:
- изрично получено съгласие от ползвателя, за който се отнасят данните;

- преддоговорни отношения – действия, предхождащи сключване на договор от разстояние, предприети по искане на ползвателя;

- изпълнение на задължения на „ Aсто Голд “ ЕООД по договор от разстояние, сключен с клиент, за който се отнасят данните - с приемането на общите условия и с регистрацията в електронния магазин или при извършването на поръчка без регистрация и сключването на договор, между „ Aсто Голд “ ЕООД и ползвателя/клиента се създава договорно отношение, на което основание „ Aсто Голд “ ЕООД обработва личните данни на този клиент.

- спазване на законово задължение на „ Aсто Голд “ ЕООД

 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
(1) „ Aсто Голд “ ЕООД събира и обработва личните данни, предоставяни от клиента във връзка с използването на уеб сайта и електронния магазин за следните цели:
-създаване на клиентски профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на уеб сайта и електронния магазин;

- обработката на поръчки, сключването на договори за продажба от разстояние, изпълнение на доставки.

- идентифициране и упражняване на права като страна по договор за покупко-продажба от разстояние, в това число регистриране и разглеждане на предявени рекламации, право на отказ от договора и връщане на бижута;

-счетоводни цели - издаване на фактури за извършена доставка.

-статистически и маркетингови проучвания;

- изпращане на съобщения и/или материали за целите на директния маркетинг по електронна поща, кратки съобщения по телефона с цел реклама на нашите бижута, покана за участие в кампании и възползване от специални предложения и промоции, като винаги и по всяко време се предоставя право на клиента да възрази срещу получаването на такива съобщения.

(2) „ Aсто Голд “ ЕООД спазва следните принципи при обработката на лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-ограничение на целите на обработването;

-съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;

- точност и актуалност на данните

-ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) „ Aсто Голд “ ЕООД може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

- изпълнение на своите задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(1) „ Aсто Голд “ ЕООД съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на клиентския профил в електронния магазин, респективно в разумен срок след извършването на поръчката като „гост“, необходим за обслужването на поръчката и за обезпечаването на правата на клиента с оглед на потенциалното връщане на стока.
(2) След заличаване на потребителския профил, респективно след изтичане на законоустановения срок за връщане на стока, „ Aсто Голд “ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на клиента без ненужно забавяне или да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност.

(3) „ Aсто Голд “ ЕООД съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за срока на съществуване на клиентския профил, като счетоводните документи във връзка с дадена поръчка се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(4) „ Aсто Голд “ ЕООД поема ангажимента да уведоми ползвателя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на „ Aсто Голд “ ЕООД.

(5) „ Aсто Голд “ ЕООД съхранява личните данни, по отношение на които има нормативно установено изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на потребителския профил в електронния магазин или времето на приключване на поръчката.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
(1) „ Aсто Голд “ ЕООД не предоставя лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи.
(2) С цел организация на работата, „ Aсто Голд “ ЕООД може да предава част или всички потребителски лични данни на друго лице/лица – обработващи личните данни, които ги обработват в изпълнение на целите и основанията, с които ползвателят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR, както и на свои доставчици (като например куриер, счетоводна фирма), които ги обработват с оглед извършване на доставката и изпълнение на договора от разстояние, сключен с клиента. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

VII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

(1) Всеки регистриран клиент има възможност чрез своя потребителски профил да провери и редактира данните, обработвани от „ Aсто Голд “ ЕООД за него.
(2) Всеки ползвател има право да изиска  на sales@astogold.bg и да получи от „ Aсто Голд “ ЕООД информация относно личните данни, които се съхраняват от дружеството, категорията на тези данни и целите, за които същите се използват и обработват и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват.

(3) „ Aсто Голд “ ЕООД предоставя безплатно обработваните лични данни на ползвателя в електронна форма на свързания с клиентския профил имейл адрес или на друг посочен от него електронен адрес.

VIII. КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки клиент може да коригира или допълни личните си данни директно през потребителския си профил или с отправяне на искане на е-mail sales@astogold.bg 
ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ИЗТРИВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ
(1) Клиент, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от „ Aсто Голд “ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка като изпрати съобщение за това на e-mail sales@astogold.bg 
(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на профил в електронния магазин, потребителският профил ще бъде деактивиран. В такъв случай ползвателят може да продължи да разглежда електронния магазин и предлаганите продукти, да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.

(3) Ако има постъпила поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който клиентът по тази поръчка може да оттегли съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(4) Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг, като изпрати съобщение за това на e-mail sales@astogold.bg

(5) Ползвателят има право по всяко време да поиска от „ Aсто Голд “ ЕООД да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено от администратора на личните данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

(6) „ Aсто Голд “ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу дружеството съдебни претенции или за доказване на свои права.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
(1) „ Aсто Голд “ ЕООД извършва директен маркетинг, като изпраща по електронна поща на ползвателите и клиентите на електронния магазин известия за специални предложения и промоции, кампании, организирани от дружеството, всякакви други рекламни съобщения и материали.
(2) Клиентът може по всяко време да се откаже да получава горните съобщения, като възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

(3) „ Aсто Голд “ ЕООД се задължава да уведоми ползвателите и клиентите на електронния магазин преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и има право да възрази срещу такова разкриване или използване на sales@astogold.bg

ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ако „ Aсто Голд “ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни на ползвател, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, дружеството се задължава без ненужно забавяне да го уведоми чрез имейл за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
XII КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай, че счита, че неговите лични данни се съхраняват, обработват и/или използват в противоречие с настоящата Политика или в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки ползвател има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни, както следва:
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Кошница

0
От безплатната доставка Ви делят 200.00 лв.
Вашата кошница е празна